תקנון ומדיניות פרטיות

 1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט Mishti, העוסק בתחום אפליקציות ושאלונים לרשתות החברתיות (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי חברת גרוליד מרקטינג בע"מ, ח.פ. 515450567 (להלן: "הנהלת האתר").

 2. הנהלת האתר מאשרת לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המצויים בשירותי האתר), במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן - "תנאי השימוש"). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם. האמור בתנאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו (לרבות, אפליקציות ושאלוני הפייסבוק שבו), המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר (ו/או בדפיו ו/או בשירותיו ו/או במידע ובתכנים המופיעים בו) ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר, לשירותיו, ולאפשרויות בו (ולרבות, אפליקציות ושאלונים לרשתות החברתיות).

 3. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא.

 4. תשומת ליבך כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים אשר יפורסמו, באם וככול שיפורסמו, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא .

 5. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 6. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי הנהלת האתר או המפרסמים באתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" ונשמח להשיב.

 

א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר ובשירותיו

 1. בעצם גלישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך ו/או עיונך באתר ושימוש בשירותי האתר, במידע בו ובתכניו, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים בו ובשלל האפשרויות האחרות בו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.

 2. אין לעשות באתר, בשירותיו ובאפשרויות הניתנות בו כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר בשירותיו, בתכניו או במידע בו, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".

 3. אתה מסכים בזאת שלא לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המידע בו ו/או את שירותיו (ולרבות את אפליקציות והשאלונים לרשתות החברתיות), לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר ולמשתמשים בו ובשירותיו). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.

 4. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 5. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר ובשירותי האתר (ולרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר), בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.

 6. יובהר בזאת כי מגוון תכני האתר והמידע בו ו/או שירותי האתר ו/או האפשרויות השונות המוצעות באתר, כפופים לשיקול דעתה של הנהלת האתר. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים לכך כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות ורשאית בזאת לעדכן, להוסיף, לשנות, למחוק או לגרוע את תכני האתר (כולם או חלק מהם) ו/או את השירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם) ו/או כל מידע המופיע באתר (כולם או חלק ממנו), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, ללא מתן הודעה ו/או נימוק, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 7. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או משתמש מסוים, לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו ו/או לאפשרויות בו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר אותו גולש או משתמש לא מילא אחר מלוא תנאי שימוש אלו ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו, באפשרויות בו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים בסעיף זה, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 8. הנהלת האתר לא תהייה אחראית בקשר להתאמתו של תוכן מסוים המפורסם באתר (בשירותיו, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים בו או בתכנים אחרים המפורסמים בו) ו/או שירות מסוים המפורסם באתר ו/או מידע מסוים המפורסם באתר, לצרכיך או למטרותיך ולא תהייה לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי מי מטעמה.

 9. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. אתה מסכים לא להפעיל ו/או לא להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי (לרבות, מבלי למנוע, כל יישום, רובוט, מערכת סריקה, קורא מרחוק או כל טכנולוגיה ו/או רכיב אחר), שניגשת לאתר ו/או לשירותיו ו/או לתכניו ו/או למידע בו, שלא באמצעות שימוש אנושי סביר בדפדפן אינטרנט סטנדרטי.

 10. חל איסור חמור לחדור לאתר (ולרבות, לתכניו, לשירותיו, למידע המופיע בו) ו/או לשרתי האתר ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו-כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.

 1. אתה מסכים לא לאסוף נתונים אישיים ו/או פרטים כלשהם של גולשים אחרים ו/או מפרסמים באתר ו/או משתמשים אחרים העושים שימוש בשירותי האתר ובאפשרויות שבו.

 2. אתה מסכים שלא לבצע מעשה או מחדל, הפוגע או העלול לפגוע בהנהלת האתר או בצד שלישי כלשהו אחר, לרבות בגולש  או משתמש אחר ו/או מפרסם אחר העושה שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו ו/או במידע בו.

 3. אתה מסכים לא להשתמש באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר ובמידע בו בכדי לבצע או כדי לנסות לבצע כל מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, לרבות כל מעשה ו/או מחדל הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כאמור.

 4. אתה מסכים שלא להציק, להטריד או לפגוע בגולשים אחרים העושים שימוש באתר ו/או במפרסמים המפרסמים באתר ו/או במשתמשים אחרים העושים שימוש בשירותי האתר ובאפשרויות שבו. נוסף על כן, אתה מסכים שלא להעביר או לשלוח לגולש כלשהו ו/או למפרסם כלשהו ו/או להנהלת האתר ו/או למשתמש אחר, כל הודעה או מייל שהוא שקרי, מעליב, פוגע, משמיץ, מאיים, מזיק, גס, מטריד, בעל אופי מיני, גזעני, בעל אופי פורנוגרפי ו/או בלתי חוקי באופן כלשהו.

 5. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

 

ב. העדר אחריות

 1. הגלישה והשימוש בתכני אתר, בשירותי האתר, במידע באתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר, בשירותיו, במידע בו וברכיביו שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או שירות באתר כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

 2. האתר, שירותיו, תכניו והמידע בו מוצעים וניתנים למשתמשים כמות שהם (As Is). המשתמש מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר לא יכולה להתחייב כי לא יפלו בתכני האתר, במידע בו, בשירותיו ובאתר - אי דיוקים כלשהן, טעויות (בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו), שיבושים, השמטות או כי תוכן, מוצר, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באתר יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש כלשהו. משכך, המשתמש מודע ומסכים לכך כי שימושו ו/או עיונו ו/או צפייתו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר ובמידע באתר (ולרבות, הפרסומים המופיעים באתר, במידע בו ובתכניו ובשירותיו), נעשים על אחריותו הבלעדית של המשתמש וכי כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, מוצרים, שירותים, פרסומים, דעות, המלצות, חוות דעת, טיפים, הצעות מחיר, תוכן שיווקי ופרסומי, סקירות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, בתכניו, במידע בו ובשירותיו ו/או הניתנים באמצעותו ו/או כתוצאה משימוש בו, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בעקבות ו/או באמצעות שימוש המשתמש ו/או הסתמכותו ו/או צפייתו ו/או עיונו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר, בפרסומים באתר ובשירותיו,  ובמידע כלשהו באלו - כולם או חלקם.

 3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו"מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , תכנים שיווקיים-פרסומיים, טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר, ובמידע באלו - כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.

 4. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים, מוצרים, תכנים או מידע שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר, במידע בו או על שירותים שהוא מספק.

 5. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר ושירותיו, כולם או חלקם, לצורך תחזוקתם, עדכונם, שדרוגם או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 6. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו כתוצאה מפרסומים באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים בו) ו/או במידע הכלול באלו. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק, נותני השירותים והמפרסמים המפרסמים ו/או המספקים ו/או המוכרים ו/או המשווקים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.

 7. המשתמש מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכנן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו באתר, בתכניו, בשירותיו, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק בו, ובמידע באלו ע"י צדדים שלישיים. פרסומן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם אחרים, בשום מקרה, לא יהוו המלצה, מתן חסות, עידוד, הבעת דעה, ייעוץ, חוות דעת, סקירה או הכוונה מצידה של הנהלת האתר להשתמש ו/או לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים ו/או המשווקים בפרסומות ו/או בהצעות המסחריות ו/או בהצעות השיווקיות ו/או בפרסומים האחרים כאמור.

 8. הנהלת האתר לא תהא אחראית להתקשרות כלשהי שתיווצר בין גולש או משתמש כלשהו באתר ובשירותיו (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק בו) לבין צד שלישי כלשהו אחר כחלק או לאור השימוש, העיון והצפייה באתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ובשירותיו ולא תהיה אחראית לכל דבר אשר מוצע ע"י צד שלישי כאמור (ולרבות, מבלי לגרוע, מידע, טיב, ביטוח, איכות או זמינות המוצרים או השירותים הניתנים או המוצעים על ידי צד שלישי אחר כאמור).

 9. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר, תכניו, המידע בו ושירותיו - לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.

 

ג.  השימוש באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר

 1. על מנת לעשות שימוש וליהנות באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר ובשירותיו, על המשתמש לבצע הליך הרשמה והתחברות לאתר באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי שלו ברשת החברתית פייסבוק.

הליך ההרשמה וההתחברות לאתר, מתבצע באמצעות חלקים ו/או רכיבים ו/או קוד ו/או שירותים, שמקורם בפייסבוק ו/או הם מאופשרים באמצעות פייסבוק בכתובת האינטרנט facebook.com.

 1. על מנת לבצע את הליך ההרשמה וההתחברות לאתר, יהא עליך להיות בעל חשבון אישי פעיל בפייסבוק. מובהר כי השימוש באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק באתר מאופשר אך ורק למשתמש אשר ביצע את הליך ההרשמה וההתחברות לאתר ואשר עושה שימוש באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר ובשירותיו באמצעות בפרופיל הפייסבוק האישי שלו.

 2. במהלך הליך ההרשמה וההתחברות לאתר ולשירותי האתר ועשיית שימוש באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר, יהיה עליך לאשר ולהסכים שחשבונך האישי הפעיל בפייסבוק יתחבר לאתר ויקנה הרשאות וכן חשיפת מידע, האגור בחשבונך האישי בפייסבוק, להנהלת האתר. במסגרת זו, המשתמש יתבקש ליתן הרשאה להנהלת האתר לקבל את הפרטים הבאים, המצויים בחשבון הפייסבוק האישי שלו: שם, שם משפחה, מין, גיל, מיקום ולינק לפרופיל הפייסבוק האישי של המשתמש, רשימת החברים שלו, כתובת דואר אלקטרוני, גישה לפרסומים בפרופיל הפייסבוק, תמונות המשתמש בפייסבוק, מיקום גיאוגרפי.

 3. יובהר כי אינך חייב לבצע את הליך ההרשמה וההתחברות ולאפשר להנהלת האתר גישה לפרטיך, אולם בלא הרשמה והתחברות לשירותי האתר ומתן הפרטים, לא תוכל להשתמש באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר ובשירותיו.

 

ד. נוהל הודעה והסרה

 1. התכנים וחומרים שמועלים לאתר ולשירותיו, על ידי המשתמשים וכן על ידי המפרסמים באתר ובשירותיו, מתפרסמים באתר ובשירותיו (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים בו) בהתאם להצהרה כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות הנהלת האתר לוודא, והיא איננה מוודאת בפועל, את נכונות הצהרה זו.

 2. מובהר כי כפלטפורמה לפרסום ולשיווק, בהם מתפרסמים תכנים של צדדים שלישיים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

 3. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר, בשירותיו, במידע בו, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק, פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי (או לאפליקציה או לשאלון הרלוונטי), וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ותפעל בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.

 

ה. מפרסמים באתר

 1. האתר מאפשר לבעלי עסקים שונים ולמפרסמים שונים, תמורת תשלום, לפרסם במסגרת שירותי האתר, במסגרת אפליקציות ושאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר ובמסגרת אפשרויות אחרות באתר ו/או להציב פרסומות שונות באלו (להלן: "המפרסמים").

 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים, ולפרסומות מטעמם, לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם, כיסויים ביטוחיים שלהם, שירותיהם, מוצריהם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים והמשתמשים, לבין מפרסם כלשהו.

 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום באתר, בשירותיו וכן באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק המפורסמים באתר. שכן כאמור הנהלת האתר אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באלו, הן לגבי טיבם או איכותם והן באשר לתוכנם.

 4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודדים או ממליצים על המפרסם או על השירות או על הטובין הניתן, המשווק, המפורסם והנמכר באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע, נותני השירותים והמפרסמים האחרים באתר. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

 5. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו ו/או באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק שבאלו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהוראות תקנון זה, מובהר בזאת כי הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו"מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו - כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.

 

ו. שירותים בתשלום

 1. בשלב זה, כל השירותים המוצעים באתר למשתמשים הפרטיים והביתיים הנם ללא תשלום.

 2. עם זאת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט, בכל עת, כי שירות מסויים, כולו או חלקו, יותנה בתשלום מראש.

 

ח. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות המשתמשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

 

 1. בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של החברה מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, האפליקציות בהן עשית שימוש, השאלונים בהם עשית שימוש, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה.  

בנוסף, בעת השימוש בשירותי האתר המצריכים הרשמה והתחברות על ידי המשתמש לשירותי האתר ולאתר באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו ומתן הרשאה להנהלת האתר כמפורט בהסכם זה (כגון: שימוש באפליקציות פייסבוק ושימוש בשאלוני פייסבוק), יצטברו במאגרי המידע של הנהלת האתר פרטים אישיים המצויים בפרופיל הפייסבוק של המשתמש, להם נתן המשתמש גישה והרשאה להנהלת האתר, והמפורטים דלעיל בסעיף 33 להסכם זה.

 1. השימוש שיעשה בנתונים הנמסרים על ידיך מפרופיל הפייסבוק שלך, או נאספים מתוך הרגלי הגלישה שלך באתר ובשירותיו, ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל.

 2. למעט המידע אשר נמסר על ידך להנהלת האתר על דרך של הרשמה והתחברות לאפליקציות ולשאלוני פייסבוק אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.

 3. במידה ואינכם מעוניינים שהמידע המפורט בסעיף 33 להסכם זה, המזהה אתכם אישית, ייחשף להנהלת האתר ויישמר על ידה – הנכם מתבקשים בזאת שלא לעשות שימוש כלשהו באפליקציות ובשאלוני פייסבוק.

 4. במידה ואינכם מעוניינים שמידע שאינו מזהה אתכם אישית יישמר על ידי הנהלת האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.

 5. הנכם רשאים בכל עת לפנות להנהלת האתר ולבקש כי פרטים המזהים אתכם אישית יימחקו מהמאגר.   

 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.

נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי הנהלת האתר תאסוף מידע אודותיך באמצעות "עוגיות", באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

 1. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם אישית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר ובשירותיו; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר; (ז) במקרה שהמשתמש בחר לעשות שימוש בשירותי האתר הדורשים העברת פרטיו למפרסמים באתר ובשירותיו או נותני שירותים אחרים;

 2. במידה ואישרת זאת הנהלת האתר וכן מפרסמים באתר ובשירותיו (לרבות, מבלי לגרוע, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק) יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר, מפרסמיה או שותפיה העסקיים וכן לדוור אליך כל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי אתה תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר/שירותיו ו/או את האתר/שירותיו לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.

 2. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר ו/או נגד הנהלת האתר. לאור האמור, במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אישי אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר ע"י הנהלת האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.

טקישורים (LINKS)

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק) ו/או במידע באלו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

 

י. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר, בתכני האתר ובמידע בו, בשירותי האתר, באפליקציות הפייסבוק, בשאלוני הפייסבוק ובכל תוכן הכלול בהם (ולרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב, בעימוד, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, תוכנות מחשב, קודי אובייקט וקודי מקור, פיתוחים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו) (להלן: "נכסי קניין רוחני"), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו.  השם המסחרי של האתר "Mishti" הינו סימן מסחר מוכר היטב בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: "סימן הנהלת האתר"). .

 2. אין לעשות כל שימוש כלשהו בנכסי קניין רוחני ובסימן הנהלת האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע באלו) לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).

 3. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

 

יא. יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר" והן לדואר אלקטרוני [email protected]

 

יב. שונות

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 2. הנהלת האתר תהייה רשאית להעביר את האתר (תכניו, המידע בו ושירותיו) לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.

 3. הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, הפרסומים בו, שירותיו, אפליקציות הפייסבוק, שאלוני הפייסבוק והמידע באלו – המראה שלה, היקפם, טיבם וזמינותם וכן תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

 4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש באתר, בתכניו, במידע בו, בפרסומים בו ושירותיו מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 5. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותי הנהלת האתר (לרבות, באפליקציות ובשאלוני הפייסבוק), בתכניו, בפרסומים בו ובמידע בו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

 6. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.

 7. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או באפליקציות הפייסבוק ו/או בשאלוני הפייסבוק ו/או בכל רכיב באלו, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.